Praha 10 Třebešín

Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD

Třebešín mateřská škola s.r.o.

 

 


Zpracovala: Kristýna Sovinská, ředitelka školy a Aneta Fiala, jednatelka

Schválila: Aneta Fiala, jednatelka

Platnost od: 1. 7. 2020

Projednáno a schváleno na provozní poradě: 30. 6. 2020

 

 

I. Úvod


Mateřská škola je soukromou školou zapsaná od 1. 9. 2015 do rejstříku škol a školských zařízení pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6-ti let s celodenním provozem, přičemž disponuje oprávněním přijímat i děti mladších 3 let.

 

II.  Cíle předškolního vzdělání

 

1. Cíle předškolního vzdělávání

Cílem předškolního vzdělávání, dle §33, školského zákona, je podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku tím, že se podílí na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem
do základního vzdělávání a poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

2. Školní vzdělávací program

vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT č.j.32 405/2004-22 ze dne 1. 9. 2017

 

III. Přijímací řízení

Podmínky pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škola


1. Podmínky pro přijetí

Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě dále uvedených stanovených kritérií:


●   dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy


●   při přijímání dětí je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona č. 561/2004 sb. - doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je rodič nebo zákonný zástupce dítěte (dále společně jen „rodič“ nebo „rodiče“) povinen předložit při zápisu dítěte do mateřské školy. K přijetí dítěte se zdravotním postižením je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, příp. praktického lékaře pro děti a dorost


 


2. Adaptace a zkušební doba


Pro období adaptace dítěte na nové prostředí je doporučována rodičům doba přibližně 14 dnů, s ohledem na individuální potřeby každého dítěte a to formou zkráceného pobytu v mateřské škole.


 


Zkušební doba docházky dítěte do mateřské školy, k ověření jeho schopností přizpůsobit se podmínkám mateřské školy, nesmí přesáhnout 3 měsíce.


 


3. Ukončení vzdělávání dítěte


●   Docházka dítěte do mateřské školy je automaticky ukončena při odchodu dítěte do ZŠ.


●   Ředitelka mateřské školy může ukončit vzdělávání dítěte, pokud zákonní zástupci vážným způsobem či opakovaně porušují pravidla školního řádu mateřské školy nebo smlouvy uzavřené mezi nimi.


●   Ředitelka mateřské školy může ukončit vzdělávání dítěte, pokud byl dítěti stanoven zkušební pobyt a v jeho průběhu lékař nebo školní poradenské zařízení doporučí ukončení.


 


IV. Evidence dítěte


1. Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče ředitelce školy Evidenční list dítěte, ve kterém jsou vyplněny všechny náležitosti.


2. Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče ředitelce školy Zdravotní kartu, ve kterém jsou vyplněny všechny náležitosti.


3. Rodiče hlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon) nejpozději do 5 pracovních dnů.


4. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
V. Práva a povinnosti dětí, rodičů dětí, pedagogů a zaměstnanců školy


 

1. Práva dítěte:


●   Dle Listiny lidských práv a svobod a Úmluvy o právech dítěte na kvalitní předškolní vzdělávání zaručují dítěti právo na optimální rozvoj jeho schopností a celé osobnosti na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.2. Práva rodičů dítěte:


●       -na diskrétnost a ochranu informací, které se týkají jejich osobního a rodinného života


●       -možnost být přítomni výchovným a vzdělávacím činnostem ve třídě po dohodě s učitelem/učitelkou


●       -na informace, konzultace a poradenskou pomoc mateřské školy v záležitostech týkajících se průběhu a výsledků vzdělávání jejich       dítěte a to s učitelkou nebo ředitelkou


●       -na možnost přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného a vzdělávacího programu školy


●       -na možnost projevit jakékoliv připomínky k provozu mateřské školy, učitelce
     nebo ředitelce mateřské školy


 


 


3. Povinnosti rodičů dítěte:

- zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy, zdravé, bez vnějších známek akutního onemocnění, čisté a řádně upravené.

Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání.


-    -doložit na základě žádosti učitelky zdravotní stav dítěte potvrzením dětské lékařky, lékaře (zpravidla po nemoci)

-    -rodiče jsou povinni po vyzvednutí dítěte opustit prostor MŠ a prostor venkovní hrací plochy

-     

zá - zákonní zástupci jsou povinni dítě přivádět až do třídy, osobně je předat učitelce, popř. ji informovat o zdravotním stavu dítěte.

u  - učitelka předává dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Pokud se jedná o nezletilou osobu, je nutné sepsat dohodu, ve které zákonný zástupce bere na sebe odpovědnost za dítě od doby, kdy si jej nezletilý převezme.


 


4. Práva a povinnosti pedagogů školy:


●    -přispívat svou činností k naplnění práv dítěte


●    -spolurozhodovat o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy


●    -odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem


●    - právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci


- všichni zaměstnanci školy respektují mezinárodní Úmluvu o právech dítěte.


 

VI. Provozní řád mateřské školy


1. Provoz mateřské školy je od 8.00 do 17.30 hodin.


2. Školní rok začíná 1. září a končí 30. června následujícího kalendářního roku. V době letních prázdnin může probíhat tzv. Letní program se zkráceným provozem od 8.00 do 17.30 hodin.


3. Režim dne


Režim dne je orientační, učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí.


 


Scházení dětí, volná hra, spontánní činnost  08.00 – 9.00


Komunitní kruh                                            09.00 – 0915


Dopolední svačina                                        09.30 – 09.45


Vzdělávací činnosti                                       09.30 – 10:00


Pobyt venku                                                10.00 – 12:00


Oběd                                                          12.00 – 12.30


Hygiena                                                      12.30 – 12.45


Vyzvedávání dítěte po obědě                         12.30 – 13.00


Spánek, odpočinek, četba, volná hra              12.30 – 15.00


Předškolní příprava                                       13.45 – 14.30


Odpolední svačina                                        15.00 – 15.15


Odpolední aktivity                                        15.15 – 16.00


Pobyt venku, volná hra                                 16.00 – 17:30


Vyzvedávání dětí odpoledne                          15.15 – 17:30


Ukončení provozu                                        17:303. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 9.00 hod., po dohodě s třídní učitelkou lze dítě ve výjimečných případech přivést podle aktuální potřeby rodičů.


 


4. Při odpoledním vyzvedávání dětí se doporučuje rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení probíhající hry a úklid hraček.


 


5. Pokud není dítě vyzvednuto rodičem či pověřenou osobou do 17: 30 hod., stává se toto dítě ohroženým a v rámci sociálně právní ochrany dětí je nutné zabezpečit péči o něj. Personál nejprve kontaktuje rodiče dítěte, v případě, že rodič nereaguje se  Mateřská škola v tomto případě obrátí na Městskou policii s žádostí,
aby kontaktovali sociální pracovnici v rámci pohotovosti orgánu sociálně právní ochrany dětí.


 


7. Mateřská škola zřizuje zájmové odpolední kroužky. Odpolední aktivity jsou doplňkovou činností předškolního vzdělávání. Jejich organizace probíhá převážně v odpoledních hodinách. Patří mezi ně např.: dramatický kroužek, relaxační cvičení s prvky jógy, výtvarný kroužek, vaření, zahradničení apod.
8. Výlety (tematické výlety, návštěvy výstav nebo divadel atd.) organizované mateřskou školou mimo budovu školy jsou pořádány pro děti pouze od 3 let. Mladší děti se mohou zúčastnit všech akcí pořádaných v budově nebo na zahradě školy.9.Při nemoci učitelek a jiných zaměstnanců, o prázdninách či z jiných závažných provozních  důvodů se mohou třídy na nezbytně dlouhou dobu spojovat. Informace jsou  zveřejněny na nástěnce MŠ, rodiče škola informuje emailem.10. Provoz mateřské školy bývá přerušen v době vánočních svátků. Rozsah omezení
nebo přerušení provozu v průběhu kalendářního roku stanoví ředitelka mateřské školy po projednání s vedením MŠ.11. Provoz mateřské školy může být přerušen či omezen ze závažných důvodů i v jiném období, než jsou např. vánoční svátky. Jedná se o důvody technického či organizačního rázu, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.  Ředitelka přerušení konzultuje s vedením MŠ a následně informuje rodiče dětí o dané situaci.12. Pokud jsou rodiče v soudní při o opatrování dítěte, je pro učitelku určující pravomocné rozhodnutí soudu (ověřená kopie). Pokud není soudně upraveno svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, jsou práva obou rodičů totožná.13. Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány
e-mailem a/nebo na nástěnkách v šatnách jednotlivých budov. V rámci akcí pořádaných společně školou a rodiči zodpovídají za děti rodiče během celého průběhu akce.14. Dítě v mateřské škole potřebuje:       celé náhradní oblečení (včetně spodního prádla)       bačkůrky (ne pantofle)       pyžamo (v případě spaní ve školce)       odpovídající, pohodlné oblečení do třídy       odpovídající oblečení na pobyt venku (dle ročního období)       holínky, pláštěnku       pevnou obuv na pobyt venku, nejlépe nepromokavou       hygienické potřeby (zubní kartáček a zubní pastu – obměňovat každý měsíc).Vrátit se zpět na školku