Praha 4 Háje Chytrá Sovička

Předškolní příprava v naší školce

Součástí našeho výukového programu je samozřejmě i adekvátní příprava předškoláků. Školní příprava je tak nedílnou součástí každého dne.

Je dobré vědět, že mezi znaky školní zralosti patří nejen věk dítěte, ale také vyzrálá schopnost zrakového vnímání (zrakového rozlišování), sluchového rozlišování, grafomotoriky a vizuomotorické koordinace, přiměřené rozumové schopnosti, paměťové schopnosti a správná řeč. Dále je nezbytná schopnost soustředění, citová, pracovní a sociální zralost.

Spolupracujeme také s rodiči na výběru vhodné základní školy. Ve spolupráci s Mensou ČR jsme také schopni vybrat vhodnou ZŠ pro děti extrémně nadané a talentované. Poskytujeme reference na základní školy na základě osobních zkušeností našich stávájících a bývalých klientů.

Povinná docházka předškoláků:

1. KONKRETIZACE PLNĚNÍ POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


Uskutečňuje se formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu 4 hodin denně v čase od 8:30 – 12:30 hodin (právo na vzdělávání po celou dobu provozu školy není dotčeno). Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; i v tuto dobu má dítě právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu jejího provozu.

2. ZPŮSOBY PLNĚNÍ POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


Školský zákon umožňuje další tři způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání: individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole na území ČR. V případě rozhodnutí zákonného zástupce plnit povinné předškolní vzdělávání některou z uvedených forem, je povinen toto rozhodnutí oznámit písemně mateřské škole nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května). V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy.

3. ZPŮSOB OMLOUVÁNÍ


Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou, SMS nebo osobně mateřské škole.

Zákonní zástupci dětí vzdělávající se v PPV jsou vždy povinni omluvit dítě po nepřítomnosti písemně v listinné nebo e-mailem. V případě předpokládané nepřítomnosti požádat o uvolnění svého dítěte ze vzdělávání. Bude zaznamenáno v omluvném listě.

V případě, že dítě onemocní, stane se mu úraz, a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost nejpozději dalšího dne zákonný zástupce mateřské škole, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky, e-mailem či SMS.

Jedná-li se o dítě, které se vzdělává v PPV, po návratu dítěte do MŠ je třeba doložit písemnou omluvu, která se zaznamená písemně do omluvného listu.

Ke stažení formulář : //images/content/jodit/articles/159/zadost-o-uvolneni-ditete-pred-vzdelavani.pdf

4. PODMÍNKY PRO UVOLŇOVÁNÍ DĚTÍ


Předem známá absence: zákonný zástupce je povinen předložit předem vyplněnou žádost „Uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání“, kterou schvaluje statutární zástupce školy. Formulář je ke stažení na webových stránkách školy.

Řešení neomluvené absence dítěte: pokud nebude dítěti absence omluvena nejpozději do 3 dnů od doby, kdy do mateřské školy nedochází, bude zákonný zástupce vyzván k doložení absence dítěte způsoby výše uvedenými. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.


Vrátit se zpět na školku